1. Üldtingimused

1.1.   Registreerudes internetikeskkonnas www.eõpik.ee (edaspidi internetikeskkond) kasutajaks või asudes kasutama internetikeskkonnas pakutavaid teenuseid, nõustute käesolevate tingimustega (edaspidi tingimused) ning kohustute neid täitma. Kasutajat ei registreerita internetikeskkonna kasutajaks, kui kasutaja ei nõustu kasutustingimustega.
1.2. Registreeruda saab internetikeskkonna vahendusel või võttes ühendust internetikeskkonna omaniku OÜ Maurus Kirjastusega (registrikood 12006031) (edaspidi teenusepakkuja) läbi e-posti aadressi tellimine@kirjastusmaurus.ee
1.3. Tingimused kehtivad kõikide internetikeskkonna kasutajate (edaspidi klient) ja teenusepakkuja vahel internetikeskkonnas olevate teenuste kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.4. Tingimustes nimetatud teenuste (edaspidi teenused) all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult, kliendile võimaluse andmist kasutada õppetöös erineviad internetikeskkonna materjale eõpik.ee leheküljelt.
1.5. Lisaks tingimustele reguleerivad kliendi ja teenusepakkuja vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid.
1.6. Teenusepakkujal on õigus teha käesolevates kasutustingimustes ühepoolselt muudatusi.
1.7. Internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel eeldatakse, et klient on teovõimeline isik või piiratud teovõimega isik, kellel on vastava teo tegemiseks seadusliku esindaja nõusolek. Teenusepakkuja ei vastuta piiratud teovõimega isikute poolt sooritatud ostude ega nende tagajärjel tekkida võiva majandusliku kahju eest.

2. Teenuse üldtingimused ning teenusepakkuja õigused, kohustused ja vastutus

2.1. Teenusepakkuja on kohustus tagada kliendile ligipääs internetikeskkonnale vastavat tingimustega sätestatud korras.
2.2. Internetikeskkonna kasutajaks registreerudes annab teenusepakkuja kliendile tasuta ligipääsu tervele internetikeskkonnale 7 päevaks.
2.3. Teenusepakkuja pikendab kasutaja litsentsi üheks aastaks, kui kasutaja on selle kohta soovi avaldanud ning tasunud teenusepakkuja poolt vastavalt kehtestatud hinnakirjale väljastatud arve.
2.4. Kui teenusepakkuja kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse vääralt, võib ta vajaduse korral peatada või katkestada kliendi ligipääsu internetikeskkonnale.
2.5. Teenusepakkujal on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama kliendi internetikeskkonna kasutamisõigust, sh muutma leheküljel kliendi poolt avaldatud informatsiooni või sulgema kliendi kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti kliendiks registreeruda juhul, kui klient:
2.5.1. rikub tingimusi või tingimustest tulenevaid kliendi kohustusi;
2.5.2. on esitanud internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel või selle kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;
2.5.3 teadlikult ja tahtlikult levitab internetikeskkonnas valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt.
2.6 Teenusepakkujal on igal ajal õigustatud jälgida internetikeskkonnas toimuvat tegevust. Teenuseosutaja võib teostada uurimusi kõigi kahtluste korral tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.
2.7. Teenusepakkuja on igal ajal õigustatud eemaldama internetikeskkonnast kliendi kui klient on käitunud vastuolus tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega.
2.9. Teenusepakkujal on õigus keelduda kasutaja registreerimisest, kui ta on eelnevalt registreerunud kasutajana rikkunud käesolevaid kasutustingimusi.
2.10. Teenusepakkuja ei tohi avalikustada klientide isikuandmeid kolmandatele osapooltele ( va seadusega ettenähtud juhtudel).
2.11. Teenuseosutaja on igal ajal õigustatud tegema internetikeskkonna parema kasutamise huvides muudatusi selle ülesehituses ja sisus (s.h. kliendi poolt edastatud andmete ja sisu osas).
2.12. Teenusepakkujal on õigus katkestada teenus ükskõik millal, sellest eraldi ette teatamata. Ootamatu katkestuse, hoolduspausi või teenuse katkemise muu põhjuse järel avatakse teenus uuesti.
2.13. Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus ligipääs internetikeskkonnale või selle osadele on takistatud.
2.14. Teenusepakkuja ei vastuta internetikeskkonna  töös esinevate võimalike häirete tõttu  tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
2.15. Teenusepakkuja ei taga, et teenus toimib kõigil veebisirvijatel.

3. Kliendi õigused, kohustused ja vastutus

3.1. Registreerudes internetikeskkonna kasutajaks või kasutades selle teenuseid nõustub klient käesolevate tingimustega ja võimalusega saada edaspidiseid teateid www.eõpik.ee -lt ja OÜ Maurus Kirjastuselt. Ostja saab igal ajahetkel loobuda teadete saamisest.
3.2. Klient kohustub esitama internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi.
3.3. Klient kohustub hoidma internetikeskkonna kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte;
3.4. Klient kohustub koheselt informeerima (näiteks e-posti teel) teenusepakkujat kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel esitatutega.
3.5. Klient kohustub koheselt informeerima (näiteks e-posti teel) teenusepakkujat internetikeskkonna kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.
3.6. Kasutaja ei tohi pakkuda teenuseid või teha kättesaadavaks andmeid, mis võivad tekitada teenusepakkujale või kolmandatele isikutele materiaalset või mittemateriaalset kahju, või rikuvad kolmandate isikute õigust privaatsusele või isikuandmete kaitset. Nimetatud andmete ja vahendite kolmandate isikute kätte sattumisest tekkinud kahjude eest vastutab klient.
3.7. Klient on kohustatud teatama viivitamatult teenusepakkujale kõikidest probleemidest internetikeskkonna kasutamisel.
3.8. Klient kinnitab iga toimingu tegemisega internetikeskkonnas, et ta:
3.8.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha internetikeskkonnas võimaldatud tehinguid;
3.8.2. täidab nõuetekohaselt kõiki tingimustes sätestatud kohustusi;
3.8.3 on teadlik ja nõustub sellega, et teenusepakkujal on õigus teostada kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja tingimustele;
3.8.4 saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest tingimustes sisalduvatest sätetest ning mõistab täielikult, et internetikeskkonna kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda juriidiliselt siduvad kohustused.
3.9. Klient kohustub käituma internetikeskkonnas ning sellest väljaspool teiste klientidega ja teenusepakkujaga suheldes viisakalt ja lugupidavalt.
3.10. Kliendil on õigus igal hetkel taotleda oma kasutajakonto kustutamist.

4. Turvalisus ja isikuandmete töötlemine

4.1. Internetikeskkonna kasutamine eeldab kasutajaks registreerimist.
4.2. Andmeid, mida teenuseosutaja on saanud füüsilisest isikust kliendilt internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel, ja internetikeskkonna kasutamise käigus küsinud või mis koguneb füüsilisest isikust kliendi kohta muul viisil internetikeskkonna kasutamise teel (edaspidi isikuandmed), on teenuseosutajal õigus töödelda tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.
4.3. Klient annab nõusoleku teenuseosutajale kliendi isikuandmete töötlemiseks tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kliendil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, millega kaasneb kasutajakonto sulgemine. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
4.3 Teenuseosutaja kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
4.4 Teenuseosutaja kasutab isikuandmeid Teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.
4.5 Teenuseosutaja ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud tingimustes sätestatud juhtudel.
4.6 Teenuseosutajal on õigus kasutada isikuandmeid ise ja anda neid üle teenuseosutaja poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel eesmärgiga tagada teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada teenuseid.

5. Autoriõigus

5.1. Internetikeskkonnas leiduva materjalid (tekstid, fotod, videod, helifailid, kujunduselemendid, andmebaasid jne.) autoriõigused on kaitstud ja kuuluvad teenusepakkujale või on teenusepakkujal nende kasutamiseks õigus või litsents.
5.2. Internetikeskkonnas leiduvate materjalide reprodutseerimine mistahes kujul on ilma teenusepakkuja kirjaliku nõusolekuta keelatud.
5.3. Käesolevad kasutustingimused lubavad internetikeskkonda kasutada üksik-kasutajal. Ühele kasutajale litsentseeritud materjalide kasutamine grupiõppeks vajab eraldi kokkulepet.
5.4. Autoriõiguste rikkumise avastamisel on teenusepakkujal õigus pöörduda kohtu ja/või politsei poole ja teha avaldus kriminaalasja algatamiseks ja/või esitada tsiviilhagi.

6. Lõppsätted ja tingimuste muutmine

6.1. Teenusepakkuja jätab endale õiguse muuta ja täiendada õppematerjalide sisu, nende kasutamise hinda ning hinnastamise loogikat.
6.2. Tingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kliendi poolt ja kehtivad kliendi ja teenusepakkuja vaheliste tingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kliendil on õigus tingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, samuti on kliendil igal ajal õigus tingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused teenuseosutaja ees.
6.3. Teenusepakkuja on igal ajal õigustatud internetikeskkonna ja teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides tingimusi ühepoolselt muutma ning täiendama.
6.4. Teenuseosutaja kohustub teavitama klienti tingimuste muudatustest ja täiendustest kas  internetikeskkonnas või eraldi e-posti teel. Kui Klient ei teata ühe nädala jooksul kasutusõigustest loobumisest, loetakse ta nõustunuks uute tingimustega.
6.5. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest internetikeskkonnas.
6.6. Internetikeskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad klient ja teenusepakkuja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.