Matemaatika 4. klassile

Õppematerjalid:

Matemaatika tööraamat 4. klassile. Sügis (toote juures link töökavale)
Matemaatika tööraamat 4. klassile. Talv (toote juures link töökavale)
Matemaatika tööraamat 4. klassile. Kevad

Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee


Hea huviline! Alates 2021/2022. õppeaastast asuvad kirjastus Mauruse digiõppematerjalid ja lisamaterjalid Taskutargas. Lisainfo ÕPI platvormi kohta: taskutark.ee/opi

Vaata Taskutargas:
Matemaatika tööraamat 4. klassile. I osa

Töökava tööraamatu III osa juurde, II poolaasta, alates õppetöö nädal 23

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

Töökava printimiseks:
Õppenädal 16–36

3. TÖÖRAAMAT – KEVAD

MURETUD MURRUTAJAD

PÕHITEEMA – HARILIKUD MURRUD

õppenädal 23


Teema:
Murdude teema sissejuhatus
Võrdse suurusega osadeks jaotamine
Murru lugeja ja nimetaja mõiste ja tähendus
Murdude liitmine ja lahutamine terviku piires
Ühikmurrud

E89. JAGAME VÕRDSELT
Lk 4‒5

Tervik kui üks terve (nt üks õun) või mingi tunnuse põhjal ühendatud kogumik (nt ühesugused pallid). Tervikut saab jaotada võrdseteks osadeks, aga ka mittevõrdseteks osadeks. Murru puhul on osad võrdse suurusega. Murru lugeja ja nimetaja tähendus.
T90. VÕRDSE SUURUSEGA OSADE LIITMINE*
Lk 6‒7

Lõiming inimeseõpetusega (taldriku reedel toitumisel). Murdude liitmine terviku piires. See teema pole veel 4. klassi ainekavas, kuid on lastele arusaadav. Liita saab vaid ühenimelisi murde. Rõhutada, et murdude liitmisel liidetakse lugejad, kuid nimetaja ei muutu (tervikus olevate tükkide arv jääb samaks). Kui on olemas vastav õppevahend (erinevate ühikmurdude komplekt), siis võiks läbi proovida, mis ikkagi juhtub, kui liita ka murdude nimetajad – see on üks sagedamini esinev viga. Kas 3/4 + 1/4 on sama palju kui 4/8?
K91. VÕRDSE SUURUSEGA OSADE LAHUTAMINE*
Lk 8‒9

Murdude lahutamine terviku piires. See teema pole veel 4. klassi ainekavas, kuid on lastele arusaadav. Analoogiliselt liitmisega rõhutada, et murdude lahutamisel lahutatakse lugejad, kuid nimetaja ei muutu. Võiks läbi arutada, mis juhtub, kui lahutada ka murdude nimetajad. Näiteks, kui 3/4 ‒ 1/4 oleks sama palju kui 2/0. Mida 2/0 tähendab? Kas tervikut saab jagada 0 osaks? (Sellist murdu pole olemas.)
N92. ÜHIKMURRUD
Lk 10‒11

Ühikmurru puhul on eriti hästi näha see, kuidas terviku osadeks jagamine on seotud osa suurusega. Sageliesinev viga: mida suuremat arvu nähakse (nimetajas), seda suurem arvatakse olevat murru väärtus (ehk 1/10 on suurem kui 1/2, sest 10 > 2). Selgitada näidete varal, et see pole nii.

õppenädal 24


Teema:
Murdude võrdlemine
Protsendi teema sissejuhatus (1% kui 1/100 suurune osa tervikust)
Ühikmurrule vastava osa leidmine tervikust
Tekstülesanded osa leidmise peale

E93. SALADUSED MURDUDE KOHTA
Lk 12‒13

Võtmemõistatused murdudega.
Ül 1 lahendus: MIDA ROHKEM VÕRDSE SUURUSEGA TÜKKE ON VÕETUD, SEDA SUUREM ON MURRU VÄÄRTUS. Üle jäävad murrud 2/6 ‒ L ja 5/21 – Ö.
Ül 2 lahendus: MIDA VÄIKSEM ON ÜHIKMURRU NIMETAJA, SEDA SUUREM ON MURRU VÄÄRTUS.
Murdude võrdlemine.
T94. ÜHED TEISTMOODI MURRUD*
Lk 14‒15

Protsendi teema sissejuhatus. 1% kui 1/100 suurune osa tervikust. 1% (ehk 1/100) suuruse osa leidmine täissadadest.
K95. ÜHIKMURRULE VASTAVA OSA LEIDMINE
Lk 16‒17

Osa leidmine mingist arvust (tervikust) ühikmurru järgi.
N96. OSADE LEIDMINE SAAB TUTTAVAMAKS
Lk 18‒19

Osa leidmine tekstülesannetes.

õppenädal 25


Teema:
Terviku leidmine tema osa ja ühikmurru järgi
Terviku leidmine tekstülesannetes
Kordamine ja kontrolltöö

E97. TERVIKU LEIDMINE OSA JÄRGI
Lk 20‒21

Terviku leidmine tema osa ja ühikmurru järgi.
T98. TERVIKU LEIDMINE SAAB TUTTAVAMAKS
Lk 22‒23

Terviku leidmine tekstülesannetes
K99. MÄNGU-KONTROLLTÖÖ
Lk 24‒25

6. peatüki kordamine ja eneseanalüüs

Kontrolltöö põhi
N100. NUPUTAMIST
Lk 26‒27

Selles tunnis võiks teha kontrolltöö.
Peatükk ei ole kohustuslik, pigem nuputamiseks neile, kes kontrolltöö valmis saavad.
Vastused.
Ül 1. Münte oli 12. Alguses oli 1/2 müntidest (ehk 6 münti) kirjaga ülespoole. Kui 2 münti ümber pöörati, oli kirjaga ülespoole 4 münti ehk 1/3 müntidest.
Ül 2. Vastused voorude kaupa: 1. voor A = 23; B = 26; 2. voor C = 12; D = 16; E = 24; 3. voor F = 15; G = 14; H = 19; I = 16.
Ül 4. Henri saab olla arvutis 45 min, sellest 15 min peab ta harjutama pranglimist. Maria saab arvutis olla 1 h, sellest 15 min peab ta tegema inglise keele ülesandeid. Anna saab arvutis olla 1h 30 min, sellest 45 min peab ta õppima.
Veel mänge ja materjale murdude kohta leiab veebist, näiteks siit:
https://www.math-salamanders.com/math-fraction-games.html
http://love2learn2day.blogspot.com/2013/11/clock-fractions-with-paper-plate.html
Guugeldades sõnapaari fraction game ning valides pildiotsingu, saab samuti palju häid ideid.

ASJALIKUD ARVUTAJAD

PÕHITEEMA ‒ KIRJALIK ARVUTAMINE. ÜLDPÄDEVUSTEGA SEOTUD TEKSTÜLESANDED. ALGEBRA

õppenädal 26


Teema:
Põhitehted peast- ja kirjalikul arvutamisel
Lühendatud jagamine
Jagamine kahekohalise arvuga

E101. LIIDA JA LAHUTA
Lk 28‒29

Liitmine ja lahutamine kirjalikult ja peast. NB! Peastarvutamine ei ole „peast kirjalik arvutamine“, st ei jäljendata kirjalikku arvutamist koos üleminekute ja laenamistega, vaid liidetakse/lahutatakse arve vasakult poolt (suurematest järkudest) paremale poole (väiksemate järkudeni). Vajaduse korral korrigeeritakse vastavat järkarvu kas ülespoole (liitmisel) või allapoole (lahutamisel).
T102. KORRUTA JA JAGA
Lk 30‒31

Peast korrutamise, kirjaliku korrutamise ja jagamise kordamine. Arvu ruudu leidmine.
K103. KUIDAS SAAB VEEL JAGADA
Lk 32‒33

Lühendatud kirjaviis jagamisel.
N104. JAGAMINE KAHEKOHALISE ARVUGA
Lk 34‒35

Jagamine kahekohalise arvuga. Jagatise sobivus (ka kontrollimine) korrutamise kaudu.

õppenädal 27


Teema:
Üldpädevustega seotud teemad läbi matemaatika prisma.
Funktsionaalse lugemisoskuse arendamine – andmete leidmine tekstist, nende analüüs; esitatud küsimustele vastamine ja ise küsimuste koostamine teksti põhjal

E105. MEIE LAULU- JA TANTSUPEOD
Lk 36‒37

Kultuuri- ja väärtuspädevus; lõiming: muusikaõpetus
Allikad: https://sa.laulupidu.ee/ajalugu/; https://lauluvaljak.ee/et/lauluv%C3%A4ljakust/lauluv%C3%A4ljak
T106. RAHVALOENDUSED EESTIS
Lk 38‒39

Kultuuri- ja väärtuspädevus; sotsiaalne ja kodanikupädevus; lõiming: inimeseõpetus, ajalugu
Allikad: https://rito.riigikogu.ee/wordpress/wp-content/uploads/2018/12/Eestlaste-lugu.-Tiit.pdf;
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/eesti_rahvaarv
K107. MEIE SISSETULEKUD
Lk 40‒41

Sotsiaalne ja kodanikupädevus; ettevõtlikkuspädevus; (lõiming: majandusõpe)
Allikad: https://www.stat.ee/stat-keskmine-brutokuupalk;
http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=et&DataSetCode=PA001 (25.01.2020)
N108. JÄRELMAKS
Lk 42‒43

Ettevõtlikkuspädevus; (lõiming: majandusõpe)
Allikad: erinevate veebikaubamajade kodulehed

õppenädal 28


Teema:
Üldpädevustega seotud teemad läbi matemaatika prisma.
Funktsionaalse lugemisoskuse arendamine – andmete leidmine tekstist, nende analüüs; esitatud küsimustele vastamine ja ise küsimuste koostamine teksti põhjal

E109. PÄÄSTEAUTOD
Lk 44‒45

Sotsiaalne ja kodanikupädevus; lõiming: inimeseõpetus
Allikad: https://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4%C3%A4steauto; https://issuu.com/estonianrescueboard/docs/meie_p__stjad;
https://digiriiul.sisekaitse.ee/bitstream/handle/123456789/1739/2008_Soontalu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
T110. KODUSED ELUPÄÄSTJAD
Lk 46‒47

Sotsiaalne ja kodanikupädevus; lõiming: inimeseõpetus
Allikad: https://kodutuleohutuks.ee/
Video tulekahjust: https://www.youtube.com/watch?v=_LBqwfntjaI (alates 1 min)
K111. NEED, KES VAJAVAD MEIE ABI
Lk 48‒49

Sotsiaalne ja kodanikupädevus; lõiming: loodusõpetus
Allikad: Eestimaa Loomakaitse Liit; Eesti Loomakaitse Selts;
Varjupaikade MTÜ Loomade varjupaigad.
N112. AEG ON MÕELDA METSALE
Lk 50‒51

Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus; lõiming: loodusõpetus
Allikad: https://www.promets.ee/kuusetaimed/; https://www.rmk.ee/organisatsioon/pressiruum/kkk/taimed-ja-seemned; https://eestitaimekasvatus.ee/tooted/; https://www.eramets.ee/toetused/metsa-uuendamise-toetus/

õppenädal 29


Teema:
Pre-algebra
Tundmatu leidmine summast, vahest, korrutisest ja jagatisest – eelkõige proovimise teel ja arvupere põhimõtteid järgides.
Lihtsate võrrandite koostamine ja lahendamine

E113. AVASTAME ALGEBRAT
Lk 52‒53

Võrrandi ja tundmatu mõiste. Lihtsate võrrandite lahendamine.
T114. KUIDAS HOIDA TASAKAALU*
Lk 54‒55

Kangkaal võrrandi eeskujuna. Lihtsate võrrandite lahendamine.
K115. TUNDMATUD KORRUTISES JA JAGATISES
Lk 56‒57

Lihtsate võrrandite lahendamine.
N116. ALGEBRA KEEL*
Lk 58‒59

Lihtsate võrrandite koostamine teksti põhjal.

õppenädal 30


Teema:
Avaldise või võrrandi koostamine teksti põhjal
Tekstülesannete lahendamine
Pikemate, andmetel põhinevate temaatiliste ülesannete lahendamine
Kordamine ja kontrolltöö

E117. LAHENDA ERINEVAID TEKSTÜLESANDEID
Lk 60‒61

Erinevad tekstülesanded
T118. VEEL TEKSTÜLESANDEID
Lk 62‒63

Pikemad, andmestikul põhinevad tekstülesanded
K119. MÄNGU-KONTROLLTÖÖ
Lk 64‒65

Kontrolltöö põhi

7. peatüki kordamine ja eneseanalüüs
N120. NUPUTAMIST
Lk 66‒67

Selles tunnis võiks teha kontrolltöö.
Peatükk ei ole kohustuslik, pigem nuputamiseks neile, kes kontrolltöö valmis saavad.
Vastused:
Ül 1.
a) 55 + 45; 37 + 63; 67 + 33; 84 + 16; 26 + 74; 82 + 18; 51 + 49
b) 33 + 22 + 45; 45 + 18 + 37; 51 + 33 + 16; 49 + 33 + 18
Ül 2.
a) (6 ∙ 7 : 3 + 2) ∙ 4 = 64; ja (3 ∙ 7 ‒ 6) ∙ 5 ‒ 11 = 64
b) (6 ∙ 7 ‒ 6) ∙ 5 – 11 = 169
Ül 3.
Kui x = 3, siis y = 27; kui x = 6, siis y = 65; kui x = 9, siis y = 101; kui x = 20, siis y = 233
Ül 4.
a) y = 2x (masin korrutab x-i arvuga 2);
b) y = 3x + 2 (masin korrutab x-i arvuga 3 ja liidab 2).
Ül 5.
1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 0 = 0
Ül 6.
1 + 1 ∙ 0 + 1 = 2

KÕIGE PAREMAD KORDAJAD

PÕHITEEMA ‒ ÕPPEAASTA JOOKSUL ÕPITU KORDAMINE JA ENESEANALÜÜS.

IGA ÕPPETUNNI LÕPUS ON TUJUKUJUD, MILLEGA ÕPILANE HINDAB OMA OSKUSI ANTUD TEEMAS. TUJUKUJUDEST TEHAKSE PEATÜKI LÕPUS KOKKUVÕTE (DIAGRAMM).

õppenädal 31


Teema:
Naturaalarvud kuni miljonini
Arvude järgud
Arvude võrdlemine
Tehete liikmete nimetused
Arvuperede (liitmise ja lahutamise; korrutamise ja jagamise) tehted: nende kasutamine mudelina

E121. NATURAALARVUD MILJONINI
Lk 68‒69

Naturaalarvud miljonini. Nende lugemine ja kirjutamine, võrdlemine ja järjestamine.
T122. PAARIS- JA PAARITUD ARVUD. MITMEKOHALISED ARVUD. ARVU RUUT
Lk 70‒71

Paaris- ja paaritute arvude tunnused. Ühe-, kahe- jne kohalised arvud. Arvu ruut.
K123. JÄRGUÜHIKUD JA JÄRKARVUD
Lk 72‒73

Mõisted: arvu järk, järguühik, järkarv. Naturaalarv kui järkarvude summa.
N124. TEHTED, NENDE LIIKMED JA OMADUSED
Lk 74‒75

Kõigi nelja matemaatilise tehte liikmete nimetused. Tehete omadused (liitmise ja korrutamise vahetuvuse seadus ja ühenduvuse seadus). Lahutamine kui liitmise pöördtehe; jagamine kui korrutamise pöördtehe. Arvuperede moodustamine ja kasutamine mudelina (nt kui tuleb arvutada suuremate arvudega ja ei tajuta enam intuitiivselt, milline tehe tuleb sooritada).

õppenädal 32


Teema:
Kirjalik arvutamine
Korrutamine ja jagamine kuni kahekohalise arvuga
Tehete järjekord
Osa leidmine tervikust ühikmurru järgi

E125. KIRJALIK ARVUTAMINE
Lk 76‒77

Kõik neli kirjalikku tehet.
T126. LÕPUNULLID KORRUTISES JA JAGATISES
Lk 78‒79

Lõpunullide lisamine korrutisele ning nullide taandamine jagatava ja jagaja lõpust. Vastuse kontrollimine pöördtehte abil.
K127. TEHETE JÄRJEKORD
Lk 80‒81

Tehete järjekord. Sulgude kasutamine. Avaldise koostamine teksti põhjal. Lihtsate võrrandite lahendamine.
N128. OSA LEIDMINE TERVIKUST
Lk 82‒83

Tervik kui murd. Ühikmurd. Osa leidmine tervikust ühikmurru järgi.

õppenädal 33


Teema:
Geomeetria teema kordamine

E129. PIKKUSÜHIKUD JA ÜMBERMÕÕT
Lk 84‒85

Pikkusühikute teisendamine. Pikkuste liitmine ja lahutamine. Kolmnurga, ruudu ja ristküliku ümbermõõt.
T130. PINDALAÜHIKUD JA PINDALA
Lk 86‒87

Pindalaühikute teisendamine. Ruudu ja ristküliku pindala arvutamine.
K131. AJA- JA KIIRUSÜHIKUD
Lk 88‒89

Ajaühikute teisendamine. Sajandid ja Rooma numbrid. Kiirusühikud. Kiiruse arvupere
(aeg ∙ kiirus = teepikkus; kiirus ∙ aeg = teepikkus; teepikkus : aeg = kiirus; teepikkus : kiirus = aeg).
Puuduva liikme leidmine kiiruse arvuperest.
N132. TASANDIKUJUNDID
Lk 90‒91

Põhimõisted: punkt, lõik, kiir, sirge, (lahtine ja kinnine) murdjoon, vastas- ja lähis- (küljed, nurgad ja tipud); terav- täis- ja nürinurk. Antud külgede pikkuste / raadiuse järgi ristküliku, ruudu, kolmnurga ja ringi joonestamine.

õppenädal 34


Teema:
Ruumikujundite kordamine
Tekstülesannete koostamine ja lahendamine

E133. RUUMIKUJUNDID
Lk 92‒93

Hulktahukad, nende tipud, servad ja tahud. Pöördkehad. Kuubi ja ristküliku pinnalaotus.
T134. TEKSTÜLESANNETE KOOSTAMINE JA LAHENDAMINE
Lk 94‒95

Avaldise järgi tekstülesande koostamine. Teksti põhjal avaldise (või võrrandi koostamine) ja tekstülesande lahendmine.
K135. ÜLESANNE ELUST ENESEST
Lk 96‒97

Õpitud oskuste kasutamine elulises situatsioonis.
N136. PÄRIS SINU ENDA KONROLLTÖÖ
Lk 98‒99

Kontrolltöö põhi

Kontrolltöö koostamine ja lahendamine (paaristöö).

õppenädal 35


Teema:
Kontrolltöö ja eneseanalüüs
Kergemad teemad kooliaasta viimaseks nädalaks

E137. MÄNGUD JA MÕISTATUSED
Lk 100‒101

Selles tunnis võiks teha kontrolltöö.
Peatükk ei ole kohustuslik, pigem nuputamiseks neile, kes kontrolltöö valmis saavad.
Vastused:
Ül 2. Poisi sünnipäev oli 31. detsembril, küsimus esitati 1. jaanuaril. Üleeile (30. detsembril) oli poiss veel 11-aastane, täna (1. jaanuaril) 12-aastane. Aasta pärast 1. jaanuaril on ta seega 13-aastane, aga sama aasta (ehk järgmise aasta) 31. detsembril saab 14-aastaseks.
Ül 3. Kaks suuremat arvu tuleb korrutada ja lahutada kõige väiksema arvu ruut: 5 ∙ 9 ‒ 42 = 29
Ül 4. Toapoiss 2 dollariga oli teel tagasi vastuvõttu. Hotelli omanik saab seega endale 25 + 2 = 27 dollarit ja 3 dollarit on klientidele tagasi antud.
T138. AEG TEHA KOKKUVÕTTEID
Lk 102‒103

Kokkuvõte kordamisteemast. Diagramm tujukujudega. Eneseanalüüs.
K139. MATEMAATIKA ÜLESANDEID LÄBI AEGADE
Lk 104‒105

Ülesandeid kahest vanast 4. klassi matemaatikaõpikust. 1930-ndate aastate õpikust on saadud ainest ülesannete 1, 4, 5 ja 8 koostamiseks.
N140. ÕPIME ÕUES
Lk 106‒107

Käepäraste vahenditega pikkuste mõõtmine. Puu kõrguse mõõtmine.