Keemia 9. klassile (veebiharjutused enesekontrolliks)

1. Oksiidid. Happelised ja aluselised oksiidid

2. Happed ja nende liigitamine. Hapete keemilised omadused

3. Alused ja nende liigitamine. Aluste keemilised omadused

4. Soolad. Vesiniksoolad. Soolade saamise võimalusi

5. Ainete lahustuvus vees, selle sõltuvus temperatuurist

6. Lahuste koostise arvutused (tiheduse arvestamisega)

7. Seosed anorgaaniliste ainete põhiklasside vahel

8. Anorgaanilised ühendid igapäevaelus

9. Põhilised keemilise saaste allikad. Keskkonnaprobleemid

10. Aine hulk. Mool

11. Molaarmass

12. Gaasi molaarruumala

13. Aine massi jäävus keemilistes reaktsioonides

14. Arvutused reaktsioonivõrrandite põhjal

15. Süsinik lihtainena

16. Süsiniku oksiidid

17. Süsivesinikud

18. Struktuurivalemid. Süsinikuühendite paljusus

19. Polümeerid

20. Süsivesinikud looduses ning nende kasutusalad

21. Süsivesinike täielik põlemine

22. Alkoholid

23. Karboksüülhapped

24. Ekso- ja endotermilised reaktsioonid

25. Eluks olulised süsinikuühendid: sahhariidid, valgud, rasvad

26. Tervisliku toitumise põhimõtted

27. Süsinikuühendid kütusena

28. Tarbekeemiasaadused, plastid ja kiudained

Tarbekeemiatooted on argielus kasutatavad keemilisel teel valmistatud ained ja segud, nagu pesemis- ja puhastusvahendid, liimid, värvid, lahustid, mürkkemikaalid, ravimid, väetised jms.