Eesti keel 5. klassile

I poolaasta, õppetöö nädal

II poolaasta, õppetöö nädal

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

Töökavad printimiseks:
Õppenädal 1–16

Töökavad printimiseks:
Õppenädal 17–36

ÕPPENÄDAL 1


Teema:
Keelest üldiselt
Keel kui märgisüsteem
Miks peaksime eesti keelt väärtustama

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab nimetada erinevaid märgisüsteeme;
• oskab nimetada erinevaid tuntumaid sümboleid;
• teab, mis on piktogramm;
• oskab leida tekstist vajalikku infot;
• oskab leida tekstist kirjavigu ja neid parandada;
• oskab nimetada põhjuseid, miks väärtustada eesti keelt.
ÕppesisuSissejuhatus teemasse: Keda või mida on pildil kujutatud, lk 7
Keel kui märgisüsteem, lk 9
harjutused 1, 2, 3, 4
Miks peaksime eesti keelt väärtustama, lk 17
harjutus 5
harjutus 6, Contra „Lõunamaaunistus“
Lõimingliikumine
koostöö
loodusõpetus
oskusõpe
LisamaterjaleLa Gomeral kasutatav vilekeel
Videolõik Futharkist
Šifrite või keeleliste märgisüsteemide koostamise programm
Liikluskasvatuse tööleht
Rahvusvahelise viiplemise e-sõnastik
Google’i tõlketeenus
Vadja keele sõnaraamat internetis
Liivi keeles esitatud laul
Contra luuletus „Lõunamaaunistus“ lauluna

õppenädal 2


Teema:
Keelest üldiselt
Miks peaksime eesti keelt väärtustama
Eesti keel ja tema sugulased

ÕpitulemusedÕpilane
• teab, milliseid helijäljendusi keeles esineb ja oskab neid nimetada;
• teab, kes on Valdur Mikita ja millest ta kirjutab;
• oskab mõtestada, miks väärtustada kodumaad;
• teab, kes on F. R. Faehlmann ja mille olulisega on ta Eesti kultuuri panustanud;
• oskab nimetada läänemeresoome keeli;
• teab, milliseid murdeid on Eestis kõneldud.
Õppesisuhelijäljendused, lk 20
harjutus 7
Huvitavat: Valdur Mikita
harjutus 8, „Keelte keetmine“
Eesti keel ja tema sugulased, lk 29
Lõimingmuusika
oskusõpe
LisamaterjaleERRi saade helijäljendustest
Liisa Kümmeli tutvustus ja helinäited „Eesti rahvamuusika antoloogias“
Valdur Mikita elulugu Vikipeedias
Faehlmanni elulugu veebilehelt „Kreutzwaldi sajand“
Mulgimaa infoportaal
Kasulikke linke (Lõuna-Eesti murded)

õppenädal 3


Teema:
Keelest üldiselt
Eesti keel ja tema sugulased

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab kasutada Eesti murdekaarti
• oskab planeerida, teostada ja esitada rühmatööd
ÕppesisuRühmatööprojekt „Eesti murded“
rühmatööde ettevalmistus ja esitamine
harjutused 9, 10
Lõimingkoostöö
LisamaterjaleMulgimaa infoportaal
Kasulikke linke (Lõuna-Eesti murded)

õppenädal 4


Teema:
Keelest üldiselt
Eesti keel ja tema sugulased
Muutuv eesti keel

ÕpitulemusedÕpilane
• teab, mis on Eesti rahvuseepos ja miks on see kultuuriliselt oluline;
• oskab võrrelda ja analüüsida sisult sarnaseid tekstinäiteid;
• oskab leida tekstist mõtteriimi näiteid;
• oskab nimetada keelekonkursse;
• oskab põhjendada, miks keel muutub.
ÕppesisuHarjutus 11, „Kalevipoja“ tekstikatkendid
Harjutus 12
Muutuv eesti keel, lk 37
harjutused 13, 14, 15, 16
harjutus 17, M. Müllerson „Põrgu või paradiis“
Lõimingkarjääriõpetus
loodusõpetus
kunstiõpetus
koostööoskus
LisamaterjaleKalevipojast Vikipeedias
Video „Kalevipoja“ pildikeelest
ERRi uudis 2016. aasta kolesõnast
Eesti Päevalehe artikkel „Millised on eesti keele kõige huvitavama kõlaga laused“?
ERRi videoklipid

õppenädal 5


Teema:
Keelest üldiselt
Tekstiõpetus

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab nimetada eri tekstiliike ja teab nende peamiseid tunnuseid;
• teab erinevaid lugemisstrateegiaid ja oskab neid rakendada.
ÕppesisuIntervjuu Priit ja Märt Piusiga, harjutus 18
Sissejuhatus teemasse: keda või mida on pildil kujutatud, lk 51
Tekstiõpetus ja tekst, lk 52
harjutus 19
Lugemisstrateegiad, lk 55
Harjutus 20, „Kohvilähkrid“
harjutused 21, 22, 23
Lõimingkarjääriõpetus
oskusõpe
ajalugu
LisamaterjaleLavastuse „Prints ja kerjus“ treiler
Maili Liinevi materjalid lugemisstrateegiate kohta
Funktsionaalse lugemise tööleht
Hiidlaste ajaloolised seltside nimetused

õppenädal 6


Teema:
Keelest üldiselt
Tekstiõpetus

ÕpitulemusedÕpilane
• teab, milline tekstiliik on uudis ja millistest osadest see koosneb;
• oskab leida infovoldikust vajalikku teavet;
• teab uudise pealkirja koostamise põhimõtteid;
• oskab koostada uudist;
• oskab suuliselt põhjendada oma arvamust;
• teab, mis on intervjuu ja millised on peamised nõuded intervjueerimisel;
• oskab koostada intervjuud.
ÕppesisuMeediatekstid. Uudis, lk 66
harjutus 24, 25, 26, 27, 28
Intervjuu, lk 74
harjutused 29, 30
Lõimingmeediaõpetus
oskusõpe
LisamaterjaleVideontervjuu Kelly Sildaruga
Intervjuu saatest „Hommik Anuga“
Filmiteemalise lauamängu intervjuu

õppenädal 7


Teema:
Häälikuõpetus ja õigekiri

ÕpitulemusedÕpilane
• teab eesti tähestikku;
• teab, mis on täis- ja kaashäälikud;
• oskab internetist vajalikku infot leida.
ÕppesisuSissejuhatus teemasse: keda või mida on pildil kujutatud, lk 77
Tähestik. Täis- ja kaashäälikud. Võõr- ja võõrsõnatähed, lk 78
Täis- ja kaashäälikud, lk 79
harjutus 31
harjutus 32, L. Tungal, „Magus tähestik“
harjutused 33, 34, 35
Lõimingkoostööoskus
LisamaterjaleTallinna ülikooli klipp „Kas hiina keel on keeruline?“
Videoesitlus, mis tutvustab rotokase keelt
Ülevaade Eesti maakonnalehtedest

õppenädal 8


Teema:
Häälikuõpetus ja õigekiri

ÕpitulemusedÕpilane
• teab ja oskab nimetada võõrtähti,
• teab tuntumate võõrsõnade õigekirja
• teab, mis on tsitaatsõna ja oskab seda vormistada või asendada omasõnaga:
• oskab kasutada internetis leiduvaid keeleallikaid
• oskab leida tekstist vajalikku infot
• teab, mis on täishääliku ja mis kaashäälikuühend;
• teab kaashäälikuühendi põhireeglit ja erandeid
ÕppesisuVõõrtähed ja võõrsõnatähed, lk 84
harjutused 36, 37, 38, 39
Täishääliku- ja kaashäälikuühend, lk 89
harjutused 40, 41
Lõimingkodundus
kunst
Lisamaterjalee-keelenõu
Võõrsõnade leksikoni veebiversioon
Tatroto valmistamine
Video kaashäälikuühendi reeglite kohta
Interaktiivne 5. klassi töövihik
Iloni Imedemaa veebileht
Vikipeedia ülevaade Ilon Wiklandi kohta
Videointervjuu Ilon Wiklandiga

õppenädal 9


Teema:
Häälikuõpetus ja õigekiri

ÕpitulemusedÕpilane
• teab sulghäälikuühendi õigekirja põhireeglit ja erandeid;
• teab, mis on rõhuliide ja oskab seda korrektselt kasutada;
• teab, et nimed kirjutatakse suure tähega;
• oskab kasutada veebipõhiseid sõnaraamatuid;
• oskab korrektselt vormistada sõnaalguse h-d;
• teab i ja j-i korrektset vormistust;
• teab silbitamise ja poolitamise reegleid ning oskab neid kasutada.
ÕppesisuSulghäälikuühendi õigekiri, lk 91
harjutus 42
Rõhuliide, lk 93
harjutused 43, 44, 45
Hääliku h õigekiri, lk
harjutused 46, 47, 48
Häälikute i ja j kirjutamine, lk 99
harjutus 50
Lõimingkarjääriõpetus
ajalugu
LisamaterjaleRõhuliite harjutus
Võõrõnade leksikon
Interaktiivne 5. klassi töövihik
Miksikese ülesanne
Eesti kaardi rakendus maa-ametis

õppenädal 10


Teema:
Häälikuõpetus ja õigekiri

ÕpitulemusedÕpilane:
• teab silbitamise peamisi reegleid ja oskab neid rakendada;
• teab poolitamise peamisi reegleid ja oskab neid rakendada;
ÕppesisuSilbitamine, lk 100
Poolitamine, lk 101
harjutus 51
Rahvalaulud, lk 102
harjutus 52
Haiku, lk 103
Kõnekäänd, lk 103
harjutused 53, 53
Harjutus 55, Tom Hodgson, Dan Kieran, „Maja puu otsas“
Lõimingmuusika
koostööoskus
LisamaterjaleVideo silbitamise ja poolitamise kohta
Video silbitamise ja poolitamise kohta
Rahvalaul kollektiivi Estonian Voices esituses

õppenädal 11


Teema:
Häälikuõpetus ja õigekiri
Tekstiõpetus

ÕpitulemusedÕpilane
• teab kava vormistamise põhitõdesid
• oskab internetist vajalikku infot otsida
ÕppesisuIntervjuu Adeele Sepaga, lk 107
harjutus 57
Sissejuhatus teemasse: keda või mida on pildil kujutatud, lk 111
Kava, lk 112
harjutused 58, 59, 60, 61
Lõimingkarjääriõpetus
draamaõpetus
LisamaterjaleAdeele Sepp Ugala kodulehel
Slaidiesitlus kava koostamise kohta

õppenädal 12


Teema:
Häälikuõpetus ja õigekiri
Tekstiõpetus

ÕpitulemusedÕpilane
• teab, mis on mõistekaart
• oskab teha teksti põhjal mõistekaarti
• on teinud mõnd mõistekaarti, kasutades digitehnoloogiat
• oskan teha ümberjutustust
ÕppesisuMõistekaart, lk116
Harjutus 62
Harjutus 63, Teele Tammeorg, „Äike, välk ja tesla“
Ümberjutustus, lk 120
harjutused 64, 64
Lõimingloodusõpetus
LisamaterjaleIdeekalendri postitus mõistekaardist
Mõistekaardi koostamisest Mindomo keskkonnas
Audentese e-gümnaasiumi e-tund „Kuidas tekib äike“

õppenädal 13


Teema:
Üks või kaks sõna

ÕpitulemusedÕpilane
• teab liitsõna muudustamise põhimõtteid
• teab, mis on kõnekäänd
ÕppesisuSissejuhatus teemasse: keda või mida on pildil kujutatud, lk 125
Liitsõnamoodustus lk 126
harjutused 66, 67, 68
Kokku- ja lahkukirjutamine, lk 131
Lõimingmuusika
karjääriõpetus
koostööoskus
loodusõpetus
LisamaterjaleLiitsõnaharjutus eksamite infosüsteemis
Interaktiivne 5. klassi töövihik
Õppematerjal „Eesti selgroogsed“

õppenädal 14


Teema:
Üks või kaks sõna

ÕpitulemusedÕpilane
• teab, mis on liitega sõna ehk tuletis
• teab sõnatüve ja liite liitmise peamisi reegleid ja oskab neid rakendada;
• oskab koostada kirjeldust
ÕppesisuLiitega söna ehk tuletis, lk 136
harjutus 73
harjutus 74, Andrus Kivirähk, „Oskar ja asjad“
harjutused 75, 76, 77
Lõimingkäsitöö
rahvakultuur
ajalugu
LisamaterjaleInteraktiivne harjutus
Andrus Kivirähk Vikipeedias
Veebileht „Eesti rahvarõivad“

õppenädal 15


Teema:
Üks või kaks sõna
Tekstiõpetus

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab teha alusteksti põhjal kokkuvõtet;
• oskab vormistada tsitaati ja refereerida teksti
ÕppesisuIntervjuu Kelly Sildaruga, lk 145
harjutus 79
Sissejuhatus teemasse: keda või mida on pildil kujutatud, lk 111
Kava, lk 149
harjutus 79, Jan Uuspõld, „Võlalaul“
Kuidas teha kokkuvõtet, lk 150
Refereerimine ja tsiteerimine, lk 151
harjutus 80
Lõiming
LisamaterjaleKelly Sildaru Vikipeedias
Jan Uuspõld, „Võlalaul“ Youtube’is
Tsiteerimise ja refereerimise videojuhend

õppenädal 16


Teema:
Üks või kaks sõna
Tekstiõpetus

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab enda teadmisi analüüsida ja anda hinnangut omandatud õpioskustele
Õppesisuharjutused 81, 82, 83, 84, 85
Analüüsin enda teadmisi, lk 166
Lõiming
Lisamaterjale