Eesti keel 5. klassile

Õppematerjalid selle töökava kasutamiseks:

Eesti keele tööraamat I osa
Eesti keele tööraamat II osa

Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee

Täiendatud töökava koos lisaharjutustega asub lehel digi.kirjastusmaurus.ee (ligipääsukood saadetakse koolidele paberõppematerjalide tellimuse alusel).


I poolaasta, õppetöö nädal

II poolaasta, õppetöö nädal

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36

Töökavad printimiseks:
Õppenädal 1–16

Töökavad printimiseks:
Õppenädal 17–36

ÕPPENÄDAL 1


Teema:
Keelest üldiselt
Keel kui märgisüsteem
Miks peaksime eesti keelt väärtustama

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab nimetada erinevaid märgisüsteeme;
• oskab nimetada erinevaid tuntumaid sümboleid;
• teab, mis on piktogramm;
• oskab leida tekstist vajalikku infot;
• oskab leida tekstist kirjavigu ja neid parandada;
• oskab nimetada põhjuseid, miks väärtustada eesti keelt.
ÕppesisuSissejuhatus teemasse: Keda või mida on pildil kujutatud, lk 7
Keel kui märgisüsteem, lk 9
harjutused 1, 2, 3, 4
Miks peaksime eesti keelt väärtustama, lk 17
harjutus 5
harjutus 6, Contra „Lõunamaaunistus“
Lõimingliikumine
koostöö
loodusõpetus
oskusõpe
LisamaterjaleLa Gomeral kasutatav vilekeel
Videolõik Futharkist
Šifrite või keeleliste märgisüsteemide koostamise programm
Liikluskasvatuse tööleht
Rahvusvahelise viiplemise e-sõnastik
Google’i tõlketeenus
Vadja keele sõnaraamat internetis
Liivi keeles esitatud laul
Contra luuletus „Lõunamaaunistus“ lauluna

õppenädal 2


Teema:
Keelest üldiselt
Miks peaksime eesti keelt väärtustama
Eesti keel ja tema sugulased

ÕpitulemusedÕpilane
• teab, milliseid helijäljendusi keeles esineb ja oskab neid nimetada;
• teab, kes on Valdur Mikita ja millest ta kirjutab;
• oskab mõtestada, miks väärtustada kodumaad;
• teab, kes on F. R. Faehlmann ja mille olulisega on ta Eesti kultuuri panustanud;
• oskab nimetada läänemeresoome keeli;
• teab, milliseid murdeid on Eestis kõneldud.
Õppesisuhelijäljendused, lk 20
harjutus 7
Huvitavat: Valdur Mikita
harjutus 8, „Keelte keetmine“
Eesti keel ja tema sugulased, lk 29
Lõimingmuusika
oskusõpe
LisamaterjaleERRi saade helijäljendustest
Liisa Kümmeli tutvustus ja helinäited „Eesti rahvamuusika antoloogias“
Valdur Mikita elulugu Vikipeedias
Faehlmanni elulugu veebilehelt „Kreutzwaldi sajand“
Mulgimaa infoportaal
Kasulikke linke (Lõuna-Eesti murded)

õppenädal 3


Teema:
Keelest üldiselt
Eesti keel ja tema sugulased

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab kasutada Eesti murdekaarti
• oskab planeerida, teostada ja esitada rühmatööd
ÕppesisuRühmatööprojekt „Eesti murded“
rühmatööde ettevalmistus ja esitamine
harjutused 9, 10
Lõimingkoostöö
LisamaterjaleMulgimaa infoportaal
Kasulikke linke (Lõuna-Eesti murded)

õppenädal 4


Teema:
Keelest üldiselt
Eesti keel ja tema sugulased
Muutuv eesti keel

ÕpitulemusedÕpilane
• teab, mis on Eesti rahvuseepos ja miks on see kultuuriliselt oluline;
• oskab võrrelda ja analüüsida sisult sarnaseid tekstinäiteid;
• oskab leida tekstist mõtteriimi näiteid;
• oskab nimetada keelekonkursse;
• oskab põhjendada, miks keel muutub.
ÕppesisuHarjutus 11, „Kalevipoja“ tekstikatkendid
Harjutus 12
Muutuv eesti keel, lk 37
harjutused 13, 14, 15, 16
harjutus 17, M. Müllerson „Põrgu või paradiis“
Lõimingkarjääriõpetus
loodusõpetus
kunstiõpetus
koostööoskus
LisamaterjaleKalevipojast Vikipeedias
Video „Kalevipoja“ pildikeelest
ERRi uudis 2016. aasta kolesõnast
Eesti Päevalehe artikkel „Millised on eesti keele kõige huvitavama kõlaga laused“?
ERRi videoklipid

õppenädal 5


Teema:
Keelest üldiselt
Tekstiõpetus

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab nimetada eri tekstiliike ja teab nende peamiseid tunnuseid;
• teab erinevaid lugemisstrateegiaid ja oskab neid rakendada.
ÕppesisuIntervjuu Priit ja Märt Piusiga, harjutus 18
Sissejuhatus teemasse: keda või mida on pildil kujutatud, lk 51
Tekstiõpetus ja tekst, lk 52
harjutus 19
Lugemisstrateegiad, lk 55
Harjutus 20, „Kohvilähkrid“
harjutused 21, 22, 23
Lõimingkarjääriõpetus
oskusõpe
ajalugu
LisamaterjaleLavastuse „Prints ja kerjus“ treiler
Maili Liinevi materjalid lugemisstrateegiate kohta
Funktsionaalse lugemise tööleht
Hiidlaste ajaloolised seltside nimetused

õppenädal 6


Teema:
Keelest üldiselt
Tekstiõpetus

ÕpitulemusedÕpilane
• teab, milline tekstiliik on uudis ja millistest osadest see koosneb;
• oskab leida infovoldikust vajalikku teavet;
• teab uudise pealkirja koostamise põhimõtteid;
• oskab koostada uudist;
• oskab suuliselt põhjendada oma arvamust;
• teab, mis on intervjuu ja millised on peamised nõuded intervjueerimisel;
• oskab koostada intervjuud.
ÕppesisuMeediatekstid. Uudis, lk 66
harjutus 24, 25, 26, 27, 28
Intervjuu, lk 74
harjutused 29, 30
Lõimingmeediaõpetus
oskusõpe
LisamaterjaleVideontervjuu Kelly Sildaruga
Intervjuu saatest „Hommik Anuga“
Filmiteemalise lauamängu intervjuu

õppenädal 7


Teema:
Häälikuõpetus ja õigekiri

ÕpitulemusedÕpilane
• teab eesti tähestikku;
• teab, mis on täis- ja kaashäälikud;
• oskab internetist vajalikku infot leida.
ÕppesisuSissejuhatus teemasse: keda või mida on pildil kujutatud, lk 77
Tähestik. Täis- ja kaashäälikud. Võõr- ja võõrsõnatähed, lk 78
Täis- ja kaashäälikud, lk 79
harjutus 31
harjutus 32, L. Tungal, „Magus tähestik“
harjutused 33, 34, 35
Lõimingkoostööoskus
LisamaterjaleTallinna ülikooli klipp „Kas hiina keel on keeruline?“
Videoesitlus, mis tutvustab rotokase keelt
Ülevaade Eesti maakonnalehtedest

õppenädal 8


Teema:
Häälikuõpetus ja õigekiri

ÕpitulemusedÕpilane
• teab ja oskab nimetada võõrtähti,
• teab tuntumate võõrsõnade õigekirja
• teab, mis on tsitaatsõna ja oskab seda vormistada või asendada omasõnaga:
• oskab kasutada internetis leiduvaid keeleallikaid
• oskab leida tekstist vajalikku infot
• teab, mis on täishääliku ja mis kaashäälikuühend;
• teab kaashäälikuühendi põhireeglit ja erandeid
ÕppesisuVõõrtähed ja võõrsõnatähed, lk 84
harjutused 36, 37, 38, 39
Täishääliku- ja kaashäälikuühend, lk 89
harjutused 40, 41
Lõimingkodundus
kunst
Lisamaterjalee-keelenõu
Võõrsõnade leksikoni veebiversioon
Tatroto valmistamine
Video kaashäälikuühendi reeglite kohta
Interaktiivne 5. klassi töövihik
Iloni Imedemaa veebileht
Vikipeedia ülevaade Ilon Wiklandi kohta
Videointervjuu Ilon Wiklandiga

õppenädal 9


Teema:
Häälikuõpetus ja õigekiri

ÕpitulemusedÕpilane
• teab sulghäälikuühendi õigekirja põhireeglit ja erandeid;
• teab, mis on rõhuliide ja oskab seda korrektselt kasutada;
• teab, et nimed kirjutatakse suure tähega;
• oskab kasutada veebipõhiseid sõnaraamatuid;
• oskab korrektselt vormistada sõnaalguse h-d;
• teab i ja j-i korrektset vormistust;
• teab silbitamise ja poolitamise reegleid ning oskab neid kasutada.
ÕppesisuSulghäälikuühendi õigekiri, lk 91
harjutus 42
Rõhuliide, lk 93
harjutused 43, 44, 45
Hääliku h õigekiri, lk
harjutused 46, 47, 48
Häälikute i ja j kirjutamine, lk 99
harjutus 50
Lõimingkarjääriõpetus
ajalugu
LisamaterjaleRõhuliite harjutus
Võõrõnade leksikon
Interaktiivne 5. klassi töövihik
Miksikese ülesanne
Eesti kaardi rakendus maa-ametis

õppenädal 10


Teema:
Häälikuõpetus ja õigekiri

ÕpitulemusedÕpilane:
• teab silbitamise peamisi reegleid ja oskab neid rakendada;
• teab poolitamise peamisi reegleid ja oskab neid rakendada;
ÕppesisuSilbitamine, lk 100
Poolitamine, lk 101
harjutus 51
Rahvalaulud, lk 102
harjutus 52
Haiku, lk 103
Kõnekäänd, lk 103
harjutused 53, 53
Harjutus 55, Tom Hodgson, Dan Kieran, „Maja puu otsas“
Lõimingmuusika
koostööoskus
LisamaterjaleVideo silbitamise ja poolitamise kohta
Video silbitamise ja poolitamise kohta
Rahvalaul kollektiivi Estonian Voices esituses

õppenädal 11


Teema:
Häälikuõpetus ja õigekiri
Tekstiõpetus

ÕpitulemusedÕpilane
• teab kava vormistamise põhitõdesid
• oskab internetist vajalikku infot otsida
ÕppesisuIntervjuu Adeele Sepaga, lk 107
harjutus 57
Sissejuhatus teemasse: keda või mida on pildil kujutatud, lk 111
Kava, lk 112
harjutused 58, 59, 60, 61
Lõimingkarjääriõpetus
draamaõpetus
LisamaterjaleAdeele Sepp Ugala kodulehel
Slaidiesitlus kava koostamise kohta

õppenädal 12


Teema:
Häälikuõpetus ja õigekiri
Tekstiõpetus

ÕpitulemusedÕpilane
• teab, mis on mõistekaart
• oskab teha teksti põhjal mõistekaarti
• on teinud mõnd mõistekaarti, kasutades digitehnoloogiat
• oskan teha ümberjutustust
ÕppesisuMõistekaart, lk116
Harjutus 62
Harjutus 63, Teele Tammeorg, „Äike, välk ja tesla“
Ümberjutustus, lk 120
harjutused 64, 64
Lõimingloodusõpetus
LisamaterjaleIdeekalendri postitus mõistekaardist
Mõistekaardi koostamisest Mindomo keskkonnas
Audentese e-gümnaasiumi e-tund „Kuidas tekib äike“

õppenädal 13


Teema:
Üks või kaks sõna

ÕpitulemusedÕpilane
• teab liitsõna muudustamise põhimõtteid
• teab, mis on kõnekäänd
ÕppesisuSissejuhatus teemasse: keda või mida on pildil kujutatud, lk 125
Liitsõnamoodustus lk 126
harjutused 66, 67, 68
Kokku- ja lahkukirjutamine, lk 131
Lõimingmuusika
karjääriõpetus
koostööoskus
loodusõpetus
LisamaterjaleLiitsõnaharjutus eksamite infosüsteemis
Interaktiivne 5. klassi töövihik
Õppematerjal „Eesti selgroogsed“

õppenädal 14


Teema:
Üks või kaks sõna

ÕpitulemusedÕpilane
• teab, mis on liitega sõna ehk tuletis
• teab sõnatüve ja liite liitmise peamisi reegleid ja oskab neid rakendada;
• oskab koostada kirjeldust
ÕppesisuLiitega söna ehk tuletis, lk 136
harjutus 73
harjutus 74, Andrus Kivirähk, „Oskar ja asjad“
harjutused 75, 76, 77
Lõimingkäsitöö
rahvakultuur
ajalugu
LisamaterjaleInteraktiivne harjutus
Andrus Kivirähk Vikipeedias
Veebileht „Eesti rahvarõivad“

õppenädal 15


Teema:
Üks või kaks sõna
Tekstiõpetus

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab teha alusteksti põhjal kokkuvõtet;
• oskab vormistada tsitaati ja refereerida teksti
ÕppesisuIntervjuu Kelly Sildaruga, lk 145
harjutus 79
Sissejuhatus teemasse: keda või mida on pildil kujutatud, lk 111
Kava, lk 149
harjutus 79, Jan Uuspõld, „Võlalaul“
Kuidas teha kokkuvõtet, lk 150
Refereerimine ja tsiteerimine, lk 151
harjutus 80
Lõiming
LisamaterjaleKelly Sildaru Vikipeedias
Jan Uuspõld, „Võlalaul“ Youtube’is
Tsiteerimise ja refereerimise videojuhend

õppenädal 16


Teema:
Üks või kaks sõna
Tekstiõpetus

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab enda teadmisi analüüsida ja anda hinnangut omandatud õpioskustele
Õppesisuharjutused 81, 82, 83, 84, 85
Analüüsin enda teadmisi, lk 166
Lõiming
Lisamaterjale

õppenädal 17


Teema:
Algustähe õigekiri
Nimi

ÕpitulemusedÕpilane
• teab, millal kirjutada sõna suure algustähega;
• oskab öelda, kellel või millel on nimi;
• oskab nimesid õigesti kirjutada;
• teab, millal kirjutada riigi nimes sisalduv liiginimi suure ja millal väikese tähega.
ÕppesisuSissejuhatus teemasse: Keda või mida on piltidel kujutatud, lk 7
harjutus 1
Nimi, lk 9
harjutused 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Lõimingkirjandus
loodusõpetus
LisamaterjaleJuhan Smuulist Muhu muuseumi kodulehel
Voldemar Panso elulugu Vikipeedias
Rahvapäraste taimenimetuste andmebaas
Nimeseadus Riigi Teatajas
Nimede statistika rakendus statistikaametis

õppenädal 18


Teema:
Algustähe õigekiri
Nimetus
Pealkiri

ÕpitulemusedÕpilane
• teeb vahet nimel ja nimetusel;
• oskab nimetusi õigesti kirjutada;
• oskab pealkirju õigesti kirjutada;
• teab nimetada olulisemaid rahvakalendri tähtpäevi.
ÕppesisuNimetus, lk 20
harjutused 9, 10, 11, 12, 13, 14
Pealkiri, lk 26
harjutused 15, 16, 17
Lõimingloodusõpetus
koostööoskus
rahvakultuur
kunstiõpetus
LisamaterjaleAlgustähe õigekirja harjutus eksamite infosüsteemis
Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas
Veebiväljaanne “Eesti rahvakalender”
Iloni Imedemaa veebileht

õppenädal 19


Teema:
Tekstiõpetus
Kuidas koostada juhendit

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab juhatada teed;
• oskab saadud juhtnööride järgi tegutseda;
• oskab ise anda loogilises järjestuses juhtnööre.
ÕppesisuSissejuhatus teemasse: Keda või mida on piltidel kujutatud, lk 31
Intervjuu Kerli Kõivuga, lk 32–34
harjutus 18
Juhendi koostamine, lk 36
harjutused 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Lõimingmuusika
kodundus
loodusõpetus
LisamaterjaleKerli Kõivu veebileht
Kerli Kõiv Youtube’is
Kihilise kodujuustu-küpsisemaiuse retsept
Mulgi keelest Mulgimaa infoportaalis

õppenädal 20


Teema:
Tekstiõpetus
Kuidas vormistada kirja ja e-kirja

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab vormistada kirja ja ümbrikku;
• oskab vormistada ametlikku e-kirja.
ÕppesisuKirja ja e-kirja kirjutamine, lk 46–48
harjutused 26, 27
Lõimingkirjandus
LisamaterjaleOmniva veebileht
Sihtnumbri otsing
Netikett ERR-i keelesaates
Lõbus video lohaka ja ilusa kirja kirjutamisest

õppenädal 21


Teema:
Vormiõpetus
Sõnaliigid
Omadussõna võrdlusastmed

ÕpitulemusedÕpilane
• tunneb eesti keele sõnaliike;
• oskab moodustada omadussõna võrdlusastmeid.
ÕppesisuSissejuhatus teemasse: keda või mida on piltidel kujutatud, lk 51
Sõnaliigid, lk 52
harjutused 28, 29, 30
Omadussõna võrdlusastmed, lk 56
harjutused 31, 32, 33, 34
Lõimingajalugu
kirjandus
LisamaterjaleÕigekeelsussõnaraamat veebis
Omadussõnade võrdlusastmete harjutus Miksikeses:
https://miksike.ee › pesa › OKTOOBER › omadussona_vordlusastmed
Õppefilm “Sinimäed” Youtube’is

õppenädal 22


Teema:
Vormiõpetus
Arvsõnad
Asesõnad
Tegusõnad
Pööre
Aeg

ÕpitulemusedÕpilane
• tunneb lähemalt käändsõna liike;
• oskab arvsõna käänata;
• tunneb pöördsõna kategooriaid.
ÕppesisuArvsõnad, lk 60
harjutused 35, 36, 37, 38
Asesõnad, lk 64
harjutus 39
Tegusõnad. Tegusõna kategooriad, lk 65
Pööre, lk 65
harjutused 40, 41
Aeg, lk 67
harjutused 42, 43, 44, 45
Lõimingmatemaatika
ajalugu
võõrkeeled
loodusõpetus
LisamaterjaleRooma numbrite kirjutamisest Eesti Keele Instituudi veebilehel
Roosna-Alliku mõisa veebileht
Asesõnade harjutus eksamite infosüsteemis
Kõnekäändude otsing veebisõnastiku abil

õppenädal 23


Teema:
Vormiõpetus
Käänamine
Käänded
Kohakäänded

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab käänata sõnu ainsuses ja mitmuses;
• oskab väljendada kohasuhteid kohakäänete abil.
ÕppesisuKäänamine. Käänded, lk 71
harjutus 46
Kohakäänded, lk 72
harjutused 47, 48
Lõimingajalugu
LisamaterjalePeakäänete ja kohakäänete harjutused siin ja siin
Kohakäänete harjutus
Uudis esimese sinimustvalge lipu kohta ERR-i kodulehel

õppenädal 24


Teema:
Vormiõpetus
Saav kääne
Rajav, olev, ilmaütlev ja kaasaütlev kääne

ÕpitulemusedÕpilane
• teab, mis on nn elukutsekääne, ja oskab moodustada saava käände vormi;
• teab, mis on nn ninataga-käänded, ja oskab neid kasutada.
ÕppesisuSaav ehk nn elukutse-kääne, lk 75
harjutus 49
Rajav, olev, ilmaütlev, kaasaütlev: nn ninataga-käänded, lk 76
harjutused 50, 51, 52, 53, 54, 55
Lõimingloodusõpetus
võõrkeeled
inimeseõpetus
LisamaterjaleKäändsõnade harjutus eksamite infosüsteemis
Voldik Hinni kanjoni kohta
Video Hinni kanjoni kohta
Hea Une Keskuse veebileht

õppenädal 25


Teema:
Tekstiõpetus
Kirjeldav tekst

ÕpitulemusedÕpilane
• tunneb kirjeldava teksti olemust;
• oskab iseloomustada kirjeldavat teksti.
ÕppesisuSissejuhatus teemasse: keda või mida on piltidel kujutatud, lk 83
Intervjuu Andrus Kivirähkiga, lk 84–86
Kirjeldav tekst, lk 88
harjutused 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

Lisaharjutus 1
Lisaharjutus 2
Lõimingkirjandus
kunstiõpetus
LisamaterjaleAndrus Kivirähk Eesti Lastekirjanduse Keskuse veebilehel
Andrus Kivirähk räägib oma koolimälestusest
Villem Grünthal-Ridala Eesti kultuuriloolises veebis
Eesti murrete sõnaraamat veebis
Sofi Aršas Eesti Klaasikunstnike Ühenduse veebilehel

õppenädal 26


Teema:
Tekstiõpetus
Jutustav tekst

ÕpitulemusedÕpilane:
• tunneb jutustava teksti olemust;
• oskab iseloomustada jutustavat teksti;
• teab kirjandi ülesehituse osi ja oskab neid luua;
• vormistab kirjalikud tekstid korrektselt.
ÕppesisuJutustav kirjand, lk 96, 97
harjutused 65, 66, 67, 68

Lisaharjutus 3 (veebis)
Lisaharjutus 4
Lisaharjutus 5
Lisaharjutus 6
Lõimingajalugu
loodusõpetus
digiõpe
LisamaterjaleVenni diagrammi loomine
Harjutusi jutustava kirjandi kirjutamiseks

õppenädal 27


Teema:
Sõnavaraõpetus
Sõnasaamisviisid

ÕpitulemusedÕpilane
• teab uute sõnade saamisviise;
• oskab sõnu liita ja tuletada.
ÕppesisuSissejuhatus teemasse:
keda või mida on piltidel kujutatud, lk 103
Sõnasaamisviisid, lk 104, harjutused 69, 70
Olemasolevatele sõnadele uus tähendus, lk 106, harjutus 71
Laenamine, lk 107, harjutus 72
Tehislik loomine, lk 108, harjutused 73, 74
Lühendamine, lk 111, harjutused 75, 76
Sõnavõistlused, lk 112, harjutused 77, 78, 79, 80
Isikupärane kõnepruuk, lk 114, harjutused 81, 82, 83, 84

Lisaharjutus 7
Lisaharjutus 8
Lisaharjutus 9
Lisaharjutus 10 (veebis)
Lõimingkoostööoskus
digiõpe
LisamaterjaleERR-i keelesaade uute sõnade moodustamisest (alates 4.24)
Info raamatu „Eesti keele sõnapered“ kohta
Presidendi sõnavõistlusest Vikipeedias
Uued sõnad Eesti Keele Instituudi veebilehel
Huvitavate sõnade saamislood Monika Undo veebilehel
Keiti Vilmsi sõnasäutsud

õppenädal 28


Teema:
Sõnavaraõpetus
Sünonüümid, antonüümid ja homonüümid

ÕpitulemusedÕpilane
• teab sünonüümi, antonüümi ja homonüümi olemust;
• oskab sünonüüme, antonüüme ja homonüüme moodustada ning neid tekstist leida.
ÕppesisuSünonüümid, lk 117
harjutused 85, 86, 87, 88, 89, 90
Antonüümid, lk 122
harjutused 91, 92
Homonüümid, lk 124
harjutused 93, 94, 95, 96, 97, 98

Lisaharjutus 11
Lisaharjutus 12 (veebis)
Lisaharjutus 13
Lisaharjutus 14 (veebis)
Lõimingdigiõpe
kirjandus
ajalugu
koostööoskus
kunstiõpetus
LisamaterjaleSünonüümisõnastik veebis
Sünonüümide harjutused eksamite infosüsteemis siin ja siin
Antonüümisõnastik veebis
Slaidiesitlus sünonüümide ja antonüümide kohta
Antonüümide ja sünonüümide harjutus Miksikeses
Homonüüminalju
Etümoloogiasõnaraamat veebis

õppenädal 29


Teema:
Sõnavaraõpetus
Tsitaatsõna ja võõrsõna
Võõrnimi

ÕpitulemusedÕpilane
• teab võõrsõnade tunnuseid;
• teab õppetegevuses vajalike võõrsõnade tähendust ja õigekirja;
• teeb vahet võõrsõnal ja tsitaatsõnal;
• oskab tsitaatsõna kirjas vormistada.
ÕppesisuVõõrsõnad, lk 129
harjutus 99
Tsitaatsõnad, lk 130
harjutused 100, 101, 102, 103, 104

Lisaharjutus 15 (veebis)
Lisaharjutus 16
Lisaharjutus 17 (veebis)
Lisaharjutus 18
Lõimingvõõrkeeled
LisamaterjaleVõõrsõnade leksikon veebis
Harjutused võõrsõnade kohta:
www.miksike.ee › VEEBRUAR › 10voorsonad_h_i_j_kordavad harjutused
Tsitaatsõnade kirjutamisest Eesti Keele Instituudi veebilehel

õppenädal 30


Teema:
Tekstiõpetus
Arutlev kirjand

ÕpitulemusedÕpilane
• teab arutleva teksti kirjutamise põhimõtteid;
• teab lõigu olemust, oskab teksti liigendada;
• oskab kirjutada arutlevat teksti.
ÕppesisuSissejuhatus teemasse: keda või mida on piltidel kujutatud, lk 135
Intervjuu Liisa Pakostaga, lk 136–138
Arutlev tekst, lk 140
harjutused 105, 106

Lisaharjutus 19
Lisaharjutus 20
Lisaharjutus 21 (veebis)
Lisaharjutus 22
Lõimingühiskonnaõpetus
ajalugu
digiõpe
LisamaterjaleLiisa Pakosta ajaveeb
Arutleva kirjandi ülesehitusest
Arutleva kirjandi harjutus Miksikeses

Õpilastele:
Harjutuse 19 mõistekaarti saad soovi korral luua ka internetis, selleks ava leht https://bubbl.us/ ja klõpsa Start Now nuppu. Kui mõistekaart on valmis, salvesta pilt arvutisse: Save as > Save as JPG image.

õppenädal 31


Teema:
Tekstiõpetus
Fakt ja arvamus
Kõnekeel ja kirjakeel

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab eristada fakti ja arvamust;
• oskab anda hinnangu arutleva teksti sisule, õigekeelsusele, stiilile ja vormile.
ÕppesisuFakt ja arvamus, lk 143
harjutus 107
Kirjandi stiil, lk 143
harjutused 108, 109, 110, 111
Keelehuumor, lk 148
harjutused 112, 113

Lisaharjutus 23 (veebis)
Lisaharjutus 24
Lisaharjutus 25
Lisaharjutus 26
Lõimingkoostööoskus
ajalugu
LisamaterjaleTüüpilised stiilivead eksamikeskuse materjalide põhjal:
eestikeeljakirjandus.weebly.com › uploads › 12_keel_4_materjal_l_1_stiil
Millest sõltub kirjandi stiil
Sibulatee veebileht
Keelenali

õppenädal 32


Teema:
Lauseõpetus
Alus ja öeldis

ÕpitulemusedÕpilane
• oskab leida lausest öeldist ja alust.
ÕppesisuSissejuhatus teemasse: keda või mida on piltidel kujutatud, lk 151
Lause. Alus ja öeldis, lk 152
harjutused 114, 115, 116, 117, 118

Lisaharjutus 27 (veebis)
Lisaharjutus 28
Lisaharjutus 29
Lisaharjutus 30 (veebis)
Lõimingmuusika
kirjandus
kehaline kasvatus
loodusõpetus
Lisamaterjale„Sinilind“ Uno Loobi esituses
Aluse ja öeldise harjutused
Videotutvustus Kalevipoja kangelasjooksu kohta ERR-i arhiivis

õppenädal 33


Teema:
Lauseõpetus
Lihtlause

ÕpitulemusedÕpilane
• teab lihtlause tunnuseid;
• oskab kasutada lihtlause kirjavahemärke;
• teab ja oskab kasutada koondlause kirjavahemärke;
• suhtub kriitiliselt interneti tõlkeprogrammidesse.
ÕppesisuLihtlause. Lihtlause kirjavahemärgid, lk 160
harjutused 119, 120, 121, 122

Lisaharjutus 31 (veebis)
Lisaharjutus 32
Lisaharjutus 33
Lisaharjutus 34
Lõimingkirjandus
inimeseõpetus
LisamaterjaleGenialistide laul „Grammatika“ aitab meelde jätta, milliste sidesõnade ette ei panda koma
Koondlause kirjavahemärkide harjutus
Kirjavahemärkide harjutus

õppenädal 34


Teema:
Lauseõpetus
Liitlause
Otsekõne, üte

ÕpitulemusedÕpilane
• eristab liht- ja liitlauset;
• oskab kasutada liitlause kirjavahemärke;
• teab, mis on otsekõne, ja oskab kasutada otsekõne kirjavahemärke;
• teab, mis on üte, ja oskab ütet kirjavahemärgistada.
ÕppesisuLiitlause, lk 167
harjutused 123, 124, 125, 126, 127, 128
Otsekõne kirjavahemärgid, lk 174
harjutused 129, 130, 131, 132, 133, 134

Lisaharjutus 35 (veebis)
Lisaharjutus 36
Lisaharjutus 37
Lisaharjutus 38
Lõimingloodusõpetus
kirjandus
ajalugu
oskusõpe
koostööoskus
kodundus
LisamaterjaleKirjavahemärkide harjutused eksamite infosüsteemis siin ja siin
Baltikumi suurima elamusspordikeskuse veebileht
Otsekõne harjutus Miksikeses
MTÜ Tähetund veebileht
Betti Alverist ja Alo Mattiisenist Betti Alveri muuseumi veebilehel

õppenädal 35


Teema:
Tekstiõpetus
Netisuhtlus

ÕpitulemusedÕpilane
• tunneb netisuhtluse olemust ja selle keelelisi tunnuseid;
• teab netisuhtluse ohte ja oskab neid vältida.
ÕppesisuSissejuhatus teemasse: keda või mida on piltidel kujutatud, lk 181
Intervjuu Ott Tänakuga, lk 182–184
Netisuhtlus. Suuline esinemine, lk 185
harjutus 135
Netikeele jooned, lk 187
harjutused 136, 137, 138, 139
Küberkiusamine, lk 191
harjutused 140, 141, 142, 143, 144

Lisaharjutus 39
Lisaharjutus 40 (veebis)
Lisaharjutus 41
Lisaharjutus 42 (veebis)
Lõimingkehaline kasvatus
digiõpe
ajalugu
koostööoskus
kirjandus
LisamaterjaleOtt Tänak Vikipeedias
Johannes Pääsuke Eesti filmi andmebaasis
Johannes Pääsukese filmikaadrid Tartu linnast 1914
Keelesäutsud ERR-i arhiivis
Veebikonstaabli tutvustus politsei- ja piirivalveameti veebilehel
Novaatori video küberkiusamise kohta

õppenädal 36


Teema:
Tekstiõpetus
Suuline esinemine

ÕpitulemusedÕpilane
• teab ja järgib suulise esinemise põhimõtteid;
• oskab koostada ja ette kanda suulist esitlust.
ÕppesisuSuuline ettekanne. Avalik esinemine, lk 195
harjutused 145, 146

Lisaharjutus 43
Lisaharjutus 44
Lisaharjutus 45 (veebis)
Lisaharjutus 46 (veebis)
Lõimingkirjandus
LisamaterjaleNovaatori video, kuidas mõjusalt esineda
Töövahendid slaidiesitluse loomiseks
Slaidiettekande koostamise põhimõtted