O ma igapäevaelus lahendame pidevalt probleemolukordi. Kuulame raadiost kellaaega ning arvestame, mitme minuti pärast peame lahkuma kodust, et jõuda bussi peale, või vaatame kella ning arvutame, mitu minutit kulub vee keetmiseks. Me kalkuleerime, kui palju mingi ost maksab ja kas selleks on piisavalt raha. Me elame matemaatikas, seega peaks olema matemaatikapädevuse kujundamine õppeprotsessi loomulik osa. Samas on tõsi ka see, et matemaatikas on auditiivne õppimine jäänud soiku.

2011. aasta põhikooli riiklikus õppekavas on kirjeldatud õppimist järgnevalt: see on õppekeskkonna ja õppetegevuse organiseerimine nii, et seab õpilase tema arengule vastavate, kuid pingutust nõudvate ülesannete ette, misläbi tal on võimalik omandada kavandatud õpitulemused. Õpetamisel on abiks nüüdisaegsed ja mitmekesised õppemetoodikad, -viisid ja -vahendid: kasutada saab nii suulisi kui ka kirjalikke tekste, audio- ja visuaalseid õppevahendeid, aktiivõppemeetodeid jms.

Õppekavas rõhutatakse, et matemaatikapädevuse kujunemisel suudab õpilane kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid, seda kõigis elu- ja tegevusvaldkondades erinevaid ülesandeid lahendades. (Põhikooli riiklik õppekava, 2014)

Kuulamine on alati seotud kuulmisega. Kuid erinevalt lihtsalt kuulmisest on kuulamine aktiivne protsess, see nõuab kaasamõtlemist ja samas ka interpreteerimist. Kuulamisülesanded seega arendavad oskusi, mis võimaldavad mõista ja tõlgendada matemaatilisi tekste.

Kuulamine ja kuulamisülesanded iseenesest ei ole õppeprotsessis midagi uut, kuulamist kasutatakse näiteks väga palju keeleõppes. Peastarvutamise treenimiseks kasutatakse matemaatikatundides juba praegu sageli erinevaid suuliseid võtteid – näiteks peastarvutamise tehteid ja arvutuskaarte, arvu asukoha määramist arvureas, tekstülesannete suulist esitust ja võimaliku lahenduse pakkumist. Siiski, otseselt kuulamisülesandeid kasutatakse matemaatikas märksa vähem. Samas annab selline metoodiline võte häid lisavõimalusi matemaatikapädevuse kujundamisele. Valmistan Tallinna ülikoolis klassiõpetaja eriala üliõpilasi ette matemaatikadidaktika õpingutes ning ka seal pean oluliseks erinevate metoodiliste võtete kasutamist ja katsetamist.

 

Miks on kuulamisülesanded matemaatikatunnis vajalikud?

Sooritades erinevaid kuulamisülesandeid õpilane …

  • keskendub kuulamisülesandele;
  • õpib kuuldut analüüsima;
  • eristab matemaatilisi mõisteid, tõlgendab ja kasutab neid ülesande sooritamisel;
  • loob seoseid igapäevaeluga − planeerib poeskäiku, saab aru toiduretseptidest, koostab lihtsama eelarve jne (arenevad õpilase loogilis-matemaatilised oskused);
  • arenevad erinevad üldpädevused, sh matemaatika-, looduseteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus; sotsiaalne ja kodanikupädevus; suhtluspädevus; kultuuri- ja väärtuspädevus ja õpipädevus.

Põhikooli riiklik õppekava. (2014). Riigi Teataja I.