Siinses kogumikus pakume õpetajatele ideid, kuidas matemaatikatunde huvitavamaks muuta.

I kooliastme kuulamisülesannete komplekt sisaldab rebitavate lehtedega tööraamatut ning veebikeskkonnas asuvaid helindeid, õpetajamaterjali ja täidetud töölehti. Kuulamisülesannete tööraamatut saate tellida Mauruse kodulehe kaudu.

Esmakordselt pöörame matemaatika õppimisel tähelepanu kuulamisele ja kuulamisülesannetele. Siin kogumikus on kokku kakskümmend kuulamisülesannet. Kuulamisülesanded motiveerivad õpilasi vahelduslikult õppima, samas aitavad kaasa matemaatikapädevuse ja kuulamise kui ühe osaoskuse kujunemisele. Ülesanded võimaldavad rakendada probleemõpet, on seostatud igapäevaelu toimingute ning looduses toimuvaga, loovad võimaluse lõimitud õppetegevuse läbiviimiseks.

Me oleme kuulamisülesandeid katsetanud nii koolides kui ka õpetajate täiendkoolitustel ning saanud väga positiivse tagasiside osaliseks.

Kogumikku oleme koondanud kuulamisülesanded, mis sobivad kasutamiseks esimeses kooliastmes. Iga kuulamisülesande juures on ka tööleht õpetajale, kus on kirjas vajalik info koos soovitustega (kuulamiseelne, -aegne ja -järgne tegevus) ja tööleht õpilasele. Lisaks töölehtedele kuuluvad kuulamisülesannete komplekti helindid.

Head kuulamist ja kaasamõtlemist! Põnevat matemaatika õppimist!

 

Autorid